19 kwietnia 2021

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

Borys Budka

Warszawa, 11.11.2020. Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci. Przewodnicz¹cy PO Borys Budka (C) sk³ada kwiaty przed pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego w parku Ujazdowskim w Warszawie, w dzieñ obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci, 11 bm. (mr) PAP/Wojciech Olkuœnik