19 kwietnia 2021

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

z³o¿enie wieñca

Warszawa, 11.11.2020. Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci. Stra¿nicy miejscy sk³adaj¹ wieniec od prezydenta miasta Rafa³a Trzaskowskiego, 11 bm. pod pomnikiem Wincentego Witosa przy placu Trzech Krzy¿y w Warszawie. (mr) PAP/Tomasz Gzell