18 kwietnia 2021

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

W³adys³aw Kosiniak-Kamysz, Piotr Zgorzelski

Warszawa, 11.11.2020. Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci. Prezes PSL W³adys³aw Kosiniak-Kamysz (C) i wicemarsza³ek Sejmu Piotr Zgorzelski (2L) sk³adaj¹ kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa przy placu Trzech Krzy¿y w Warszawie, 11 bm. (mr) PAP/Tomasz Gzell