19 kwietnia 2021

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

W³adys³aw Kosiniak-Kamysz

Warszawa, 11.11.2020. Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci. Prezes PSL W³adys³aw Kosiniak-Kamysz (C) sk³ada kwiaty pod pomnikiem Wincentego Witosa przy placu Trzech Krzy¿y w Warszawie, 11 bm. (mr) PAP/Tomasz Gzell