18 kwietnia 2021

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

Mariusz B³aszczak, Robert G³¹b, Rajmund Andrzejczak

Warszawa, 11.11.2020. Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci. Minister obrony narodowej Mariusz B³aszczak (2L), dowódca Garnizonu Warszawa gen. Robert G³¹b (3L) i szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego genera³ Rajmund Andrzejczak (L) podczas uroczystoœci przed pomnikiem marsza³ka Józefa Pi³sudskiego przy ulicy Belwederskiej w Warszawie, w dzieñ obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci, 11 bm. (mr) PAP/Rafa³ Guz