19 kwietnia 2021

Ocenzurowane.pl

Wiadomości bez cenzury

delegacja PSL

Warszawa, 11.11.2020. Obchody Œwiêta Niepodleg³oœci. Prezes PSL W³adys³aw Kosiniak-Kamysz (L), wicemarsza³ek Sejmu Piotr Zgorzelski (C) z delegacj¹ PSL sk³adaj¹ kwiaty przed pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego w parku Ujazdowskim w Warszawie, w dzieñ obchodów Œwiêta Niepodleg³oœci, 11 bm. (mr) PAP/Wojciech Olkuœnik